509 363 830
CZĘSTOCHOWA
668 005 683
SOSNOWIEC

Polityka prywatności

Jako Grupa HELLO dochowujemy szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności Państwa danych osobowych, ich przetwarzania oraz dostępności dla osób upoważnionych. Odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Wszystkie dane wykorzystujemy wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach, które określono w niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”). W dokumencie tłumaczymy, w jaki sposób Państwa dane są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.grupahello.pl są dwa podmioty:
  1. HELLO Beata Sapota Spółka Komandytowa z siedzibą w Częstochowie, 42-215 ul. Kisielewskiego 47H NIP: 949 221 22 08 
  2. HELLO HOME Beata Sapota Spółka Komandytowa z siedzibą w Częstochowie, 42-215 ul. Kisielewskiego 47H NIP: 949 225 55 19 prowadzące współdzieloną bazę CRM oraz mające wspólny cele przetwarzania danych.
   (w dalszej części „GRUPA HELLO” lub „Administrator”).
 2. Sposób ochrony danych osobowych
  Bardzo ważna jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych dlatego podejmujemy szereg działań w celu jej zapewnienia. W szczególności dbamy, aby dane były:
  • przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla naszych Klientów;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację naszych Klientów, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, włącznie z ochroną przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w jednym lub większej liczbie określonych celów:
  1. korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie www.grupahello.pl w celu uzyskania informacji o ofercie.
   1. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, adres e-mail, numer telefonu;
  2. marketingu bezpośredniego, w ramach którego GRUPA HELLO może prosić o ocenę jakości usług i produktów oraz polecać Państwu swoje produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz informować o nowych ofertach i promocjach, które mogą być dla Państwa interesujące.
   1. Podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu
  3. analizy Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają pseudonimizacji.
   1. Podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: szczegóły dotyczące Państwa urządzenia, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, informacje o Państwa aktywności na naszej Stronie;
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje ta umowa, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje nas do ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. Po tym okresie Państwa dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla ewentualnych roszczeń.
 5. Grupy odbiorców danych osobowych
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: kancelarie notarialne, doradcy podatkowi, bank prowadzący rachunek w celu rozliczeń, bank depozytariusz, zarządcy nieruchomości, architekci, projektanci i podwykonawcy (w ramach projektowania zmian, usuwania usterek) organy administracji państwowej (komornicy sądowi, sądy i jednostki organizacyjne prokuratury, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego), Poczta Polska oraz inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie.
 6. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich
  Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy podmiot współpracujący z nami świadczy swoje usługi poza EOG. Każda taka sytuacja będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych. Może to również obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych. Ponadto Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą porozumienie Privacy Shield, w której stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE.
 7. Prawa osób, których one dotyczą
  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i określonymi w nich ograniczeniami, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, a także szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania;
  • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma powodu do ich dalszego przez nas przetwarzania. Jednak nie zawsze możemy całkowicie usunąć Państwa dane osobowe, na przykład wtedy, gdy są nam one nadal potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych lub do rozpatrzenia roszczeń. O takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni w odpowiedzi na Państwa żądanie;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – uprawnia do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych sytuacjach, na przykład gdy zakwestionowali Państwo prawdziwość swoich danych osobowych lub sprzeciwili się przetwarzaniu przez nas Państwa danych, ograniczenie to obowiązuje przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania cyfrowej kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Prawo to jest ograniczone do sytuacji, w których przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie jesteśmy już uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
  • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo zażądać od nas interwencji, jeżeli decyzja oparta na profilowaniu wywołuje skutki prawne dla Państwa lub wpływa na Państwa w podobny znaczący sposób;
  • prawo do złożenia skargi – w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Na wszelkie Państwa żądania odpowiemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Powiadomimy Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
 8. Stosowane technologie, pliki cookies
  Nasza strona internetowa, jak większość innych, korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki z informacjami, które pozwalają naszej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i są pobierane na urządzenie użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę). Pliki cookies są następnie wysyłane z powrotem na naszą stronę internetową przy każdej kolejnej wizycie lub na inną stronę, która rozpoznaje tego typu pliki. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookies jest możliwe na podstawie Państwa zgody. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookies i poprosimy o ich akceptację.
  Oprócz plików cookies, które należą do naszej domeny, nasza strona internetowa może również korzystać z plików cookies osób trzecich. Wynika to z tego, że osoby trzecie udostępniają nam pewne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Korzystamy z usług następujących firm, które używają plików cookie na naszej stronie internetowej:
  • Google Analytics (narzędzie do analizy grona użytkowników strony internetowej. Gromadzi informacje o lokalizacji (na podstawie adresu IP) oraz zachowaniu użytkowników na stronie (na podstawie plików cookies))
 9. Zmiany polityki prywatności
  Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 30 maja 2022 r. Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana stosownie do potrzeb, na przykład w celu dostosowania się do nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, w szczególności biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych lub praw konsumentów lub z powodu wymogów technicznych. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.
 10. Dane kontaktowe
  W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, skarg lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, Państwa danych osobowych i sposobu ich ochrony oraz przetwarzania, zapraszamy do kontaktu z GRUPĄ HELLO za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapisz
Preferencje użytkownika plików cookie
Poprzez kliknięcie na „Akceptuj wszystkie” jest wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania z nawigacji strony, analizowania wykorzystania strony i wsparcia naszych działań marketingowych.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych, pomiaru skuteczności witryny i zrozumienia, jak ona działa.
Google Analytics
Akceptuj
Odrzuć
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych, pomiaru skuteczności witryny i zrozumienia, jak ona działa.
Google Analytics
Akceptuj
Odrzuć